Ansökan om ledighet

Här kan du anmäla om ditt barn behöver ansöka om ledighet från skolan.

Ansökan ska inkomma senast två veckor före önskad ledighet. För att ledighetsansökan ska kunna beviljas måste vårdnadshavare godkänna ledighetsansökan. Ledighet som avser en dag, eller del av dag meddelas till mentorn, eller via frånvarosystemet.

  • Enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) 6 kap 8 § och skollagen 3 kap 11 § (SFS 1985:1100) får en skolpliktig elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
  • Rektor, eller person i rektors ställe, får bevilja sådan ledighet med högst 10 skoldagar sammanlagt under ett läsår.
  • Om det finns synnerliga skäl, får nämnden bevilja längre ledighet än dessa 10 skoldagar

Kunskaper som eleven missar i skolan skall tas igen på egen hand. Lärare kan inte förväntas ordna extra provtillfälle eller förbereda särskilda arbetsuppgifter på grund av att en elev beviljas ledighet för enskilda angelägenheter.

Starta e-tjänst