Ansökan om reseersättning och kollektivtrafikkort vid gymnasial utbildning

Om du vill ansöka om reseersättning.

Hemkommunen ska ge ersättning till gymnasieelever som har minst sex kilometers färdväg mellan bostad och skola. Detta regleras i lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Med färdväg menas den kortaste gång-, cykel- eller bilvägen från bostaden till skolan.

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Om eleven är myndig ska ansökan undertecknas av eleven och vårdnadshavaren.

Starta e-tjänst