Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Om du vill ansöka om inackorderingsbidrag.

Om en elev behöver inackordering på annan ort för studier på gymnasieskola med offentlig huvudman ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Om eleven är myndig ska ansökan undertecknas av eleven och vårdnadshavaren.

Starta e-tjänst